דברו איתנו :)
טלפון:
*058-660-0303
צ’ט וואטסאפ
058-660-0303

מדיניות פרטיות

אבא חטוב בע"מ, ח"פ 516489580 (להלן: "החברה") מכבדת את הפרטיות של כלל גולשי אתר האינטרנט שלה, לקוחותיה והמשתמשים במגוון שירותיה (להלן: "המשתמש" ו/או "המשתמשים") במסגרת השימוש באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.leptin4life.com ובאמצעים הדיגיטליים השונים של החברה, לרבות באפליקציה ו/או בדפי נחיתה ו/או בכל מדיה אחרת שבה החברה עושה שימוש, לרבות אך לא רק, באמצעות דפי החברה ו/או חשבונותיה ברשתות חברתיות כגון: פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, פודקאסטים, וואטסאפ, באמצעות שיחות טלפון ו/או תכתובות, עם נציגי החברה ו/או מי מטעמה (כלל המדיות ייקראו להלן: "האתר"). 

מדיניות פרטיות זו ומדיניות ה-Cookies (להלן ביחד: "מדיניות הפרטיות") מסדירה את האופן שבו החברה עושה שימוש במידע אותו היא אוספת . 

המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המידע שהחברה אוספת אודות המשתמשים, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה שימוש אפשרי שהחברה תעשה במידע, מי הם הצדדים השלישיים שהחברה תעביר להם מידע וכיצד החברה מטפלת ושומרת את המידע. 

 

המידע שהמשתמש מוסר לחברה תלוי בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינו נובע מחובה חוקית. המידע ישמר במאגר המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה במסגרת האתר, מעידים על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו וכי מידע יישמר וינוהל במאגר כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן.

מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

 

 1. מהו מידע?

במדיניות זו, משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש באתר או בשירותים הכלולים בו, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש ומידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").

המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמש :

א. מידע שהמשתמש מוסר לחברה ו/או למי מטעמה. לרבות אך לא רק, כאשר מזין פרטים במסגרת הצטרפותו לתוכניות החברה, לצורך השימוש באתר ובשירותים או באתריםאחרים בהם החברה עושה שימוש לצורך אספקת השירותים לרבות פרסום, שיווק וקשר עם הלקוחות, ו/או כאשר מוסר פרטים במסגרת שיחות עם נציגי החברה אשר חלקן או כולן מתועדות ו/או מוקלטות (לרבות שיחות בכל אמצעי, כגון: באמצעות צ'ט, טלפון, פקס, מייל, ווצטסאפ, אפליקציה, פייסבוק, טפסים דיגיטליים, אתר) ו/או כאשר מבקש להצטרף לרשימת  התפוצה של החברה; מידע שמתקבל אצל החברה בקשר עם השירותים שמעניקה החברה באתר והשימוש בהם;

ב. כאשר המשתמש גולש או עושה כל שימוש באתר ו/או בשירותים.

ג. כאשר המשתמש מבקש להצטרף לרשימת התפוצה של החברה (ניוזלטר)

ד. מידע שמתקבל אצל החברה מצדדים שלישיים בקשר עם השימוש באתר ובשירותים. למשל, פרטים שמתקבלים מחברת האשראי – בקשר עם תשלומים שהמשתמש ביצע לצורך השירותים, או מחברת השליחויות – בקשר עם אספקת מוצרים למשתמש, וכד'.

 

 1. המידע אותו החברה אוספת אודות המשתמש

 החברה תאסוף אודות המשתמשים את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו):

 1. שם מלא;
 2. פרטי התקשרות (טלפון, טלפון נייד, דוא"ל);
 3. כתובת;
 4. מספר תעודת זהות;
 5. תאריך לידה;
 6. מגדר;
 7. משקל;
 8. גובה;
 9. מידע רפואי, לרבות אך לא רק, בעיות ו/או הגבלות רפואיות, רגישויות, אלרגריות, נטילת תרופות וכיוב';
 10. תמונות לפני ואחרי קבלת השירותים;
 11. נתונים לגבי הליכי הגוף בקשר עם קבלת השירותים, לרבות אך לא רק, הרגלי צריכה ותזונה, משקל, מידות בגדים, וכיוב'.
 12. נתונים בקשר עם השירותים שהחברה מספקת למשתמש, לרבות נתונים אודות השירותים שבהם המשתמש התעניין ו/או השירותים שהמשתמש רכש, התשלומים שהמשתמש שילם לחברה ופרטים בקשר עימם, משך הזמן שבו השתמש בשירותים, תיעוד השירותים שקיבל וכד'.
 13. נתונים ומסמכים נוספים שהמשתמש בוחר למסור לחברה הגם שיכול לקבל את השירותים שהחברה מציעה בלעדיהם, אך מוסר אותם לחברה מרצונו לצורך שיפור והתאמת השירותים עבורו (למשל, נתונים אודות גיל, גובה, משקל, תמונות המציגות הבדלים של "לפני" ו"אחרי" השימוש בשירותים וכן כל מידע נוסף אשר המשתמש מוסר לחברה מרצונו בכל אמצעי).
 14. נתונים מצרפיים (אגרגטיביים), נתונים סטטיסטיים ‏ונתונים אחרים שנגזרים מהמידע על המשתמש.
 15. פירוט והיסטוריית רכישות שביצע המשתמש באתר.
 16. כל מידע נוסף שהמשתמש מוסר ו/או מתקבל אצל החברה בקשר עם המשתמש ועם השימוש באתר.

 

1. מדוע החברה אוספת את המידע והשימוש שהחברה מבצעת במידע ("המטרות")?

 1. לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים על ידי החברה או מי מטעמה;
 2. הפעלה וניהול של האתר לרבות שיווק, פרסום, קידום מכירות ועידוד רכישות;
 3. על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש;
 4. לשם פיתוח ותפעולו של האתר;
 5. לשם מתן שירות מותאם אישית למשתמש במסגרת השירותים;
 6. לשם תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו;
 7. לשם שיפור איכות השירותים שמספקת החברה;
 8. לשם יצירת קשר עם המשתמש;
 9. לשם עריכת נתונים סטטיסטיים והעברת מידע לרבות סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים;
 10. לשם ניתוח, ומחקר ועריכת סטטיסטיקות;
 11. לשם עריכת סקרים בקרב המשתמשים;
 12. לשם הצגה והתאמת מודעות שיוצגו בפני המשתמשים לרבות אך לא רק ברשת האינטרנט ועשויים להתאים להעדפותיהם;
 13. לצורך משלוח באמצעים אלקטרוניים דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים, הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי;
 14. לצרכי דיוור ישיר כהגדרתו בחוק;
 15. לצרכים פנימיים של החברה;
 16. לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;
 17. לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו;
 18. לשם עמידה בהוראות כל דין.

 

 1. העברה של המידע

 

 1. החברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות הפרטיות.
 2. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.
 3. החברה רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
 4. צדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האתר, האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי הפעלת האתר, שירותי אחסון מידע, שירותי ניהול מידע המשתמשים, שירותי תקשורת עם המשתמשים, שירותי בניית אתרים, שירותי סליקה ,שירותי עריכת סקרים ומחקרים, חברות שליחויות ולוגיסטיקה, חברות אשר מעניקות שירותי פרסום ושיווק, תוכנות עריכה ועיצוב, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה.
 5. צדדים שלישיים אשר החברה עושה שימוש בפלטפורמות שלהם לצורך אספקת השירותים, שיווק ומכירת השירותים ו/או ניהול הקשר עם המשתמשים (המתעניינים ו/או הרוכשים שירותים), כגון:  TikTok, Instagram, Facebook, Whatsapp, Glassix (Consist )ואשר השימוש בהן על ידי המשתמש ייעשה בהתאם ובכפוף למדיניות הפרטיות של כל מערכת ו/או מדיה כאמור לעיל, כפי שתעודכן מעת לעת, ואשר זמינה באתרי החברות כאמור.
 6. אם תתקבל אצל החברה הוראה לרבות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם להוראות כל דין.
 7. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה.
 8. במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה וכן במקרים של בחינת היתכנות של המקרים הנזכרים לעיל.
 9. כאשר הצד השלישי הינו חברה-אם, חברה-בת או חברה קשורה של החברה, כהגדרתם בחוק החברות;
 10. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע בחברה, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.
 11. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.
 12. בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.
 13. החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, גם מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה לצדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינות שרמת ההגנה של המידע שונה מהוראות הדין הישראלי ואשר עשויות להעניק הגנה פחותה מזו הניתנת על פי דיני הגנת הפרטיות בישראל. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות זו, שימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו לרבות להעברת מידע, שמירתו ואחסונו אצל צדדים שלישיים אשר ממוקמים מחוץ למדינת ישראל. , המידע נשמר בשרתי החברה במערכות ובמערכות CRM של החברה
 14. בנוסף, נציין כי פרטי כרטיס האשראי של המשתמש אשר רוכש באתר מקושרים בתוך מסגרת (IFRAME) ישירות לחברת פייפלוס בע"מ וכן לחברת רווחית פתרונות לניהול עסקים (להלן: "החברות הסולקות") לצורך ביצוע התשלום בגין מתן השירותים של החברה. יובהר כי החברה איננה צד לכך. המשתמש אחראי לבדוק את מדיניות הפרטיות באתר של החברות הסולקות בכתובת: https://payplus.co.il/ ו-https://icredit.rivhit.co.il (בהתאמה) לפני ביצוע התשלום. כמו כן ומבלי לגרוע מהוראות מדיניות פרטיות זו, המשתמש מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעם המשתמש בכל הקשור לשמירה, אחסון ועיבוד המידע על ידי החברה הסולקת, לרבות אך לא רק במקרים בהם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהו.
 15. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות פרטיות זו, החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לספקי שירות לרבות בכל הקשור לאיסוף המידע על ידי ספקי שירות, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו על ידי ספקי שירות ועוד.

 

 1. אבטחת מידע

החברה נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. החברה לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד, אנא עדכן אותנו באמצעי התקשרות שבסעיף 15 למדיניות הפרטיות.

 

 1. הגבלת אחריות

החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו, אבטחתו ועוד.

 

 1. תקופת החזקה של המידע

החברה תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

 

 1. מידע על אנשים אחרים

אם המשתמש יספק מידע לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן – (ב) המשתמש קיבל הסכמה הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.

 

 1. Cookies

האתר עושה שימוש ב-Cookies וטכנולוגיות אחרות לשם אחת או יותר מהמטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. למידע נוסף אודות אופן השימוש ב-Cookies ובטכנולוגיות באתר ניתן לעיין במדיניות ה-Cookies כאן: www.laptin4life.com/cookies-policy

זכות עיון ותיקון המידע

הזכות לעיין ולתקן את המידע האישי היא בהתאם להוראות החוק. אם המשתמש מעוניין לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה לחברה בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים בסעיף 15 למדיניות פרטיות זו להלן.

 

 1. הדין החל וסמכות השיפוט

התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הפרטיות זו וכן כל שינוי או תיקון שלה, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו, מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.

 

 1. שינויים ועדכונים

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים.

 

 1. שונות

המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.

אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.

 

יצירת קשר

ככל שלמשתמש ישנן שאלות נוספות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, המשתמש מוזמן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת info@leptin4life.com